Pre-loader
Scheidsrechtervereniging Winterswijk e.o.

Verslag Algemene ledenvergadering 2022.

Velen zijn geroepen, maar weinig uitverkoren. Deze bijbel tekst schoot door mijn gedachten toen ik de kantine betrad van de Grol, waar onze algemene jaarvergadering plaats vond. Het bestuur zat netjes achter de bestuurstafel af te wachten hoeveel leden en genodigden deze avond de gang naar de vergadering zouden maken. Ja corona had alles nog stevig in haar grip. Ook dat Ajax op deze avond tegen Benfica moest voetballen zou ongetwijfeld leden er toe brengen om thuis daar naar te kijken.

Je kunt mensen nu eenmaal niet dwingen om te komen, je kunt alleen dat maar hopen. Wilfried was de enige die er voor zorgde dat iedereen zijn of haar naam op de presentielijst zette, verder konden zij het bescheiden van de secretaris en penningmeester pakken, zodat zij notulen hadden en ook het financieel overzicht. Het laatste moest wel weer worden ingeleverd, want alleen tijdens de vergadering mag je hier in kijken. Soms moet je dingen beschermen en vooral als het om geld gaat. Ook kregen wij consumptiebonnen zodat wij deze avond niet uit zouden drogen.

Om acht uur keek de voorzitter Nando Smid de zaal rond. Er ontbraken nog een paar mensen die toegezegd hadden te komen. Ook van onze zustergroep Doetinchem werd nog iemand verwacht, zij hadden zich tenminste niet afgemeld. Maar helaas hun stoel bleef leeg. Nando besloot om toch maar te beginnen, naar eerst naar buiten te hebben gekeken, of er nog mensen kwamen. Hij heette in zijn openingswoord iedereen welkom. De erevoorzitter Willie Dorsthorst die deze avond was gekomen met zijn echtgenote Lucie. Waarom zij mee kwam, werd later op de avond duidelijk. De ereleden Jan Elferink en Gerrit Oonk, de leden van verdienste Dick Wagendorp, Gerard Schurink, Gerrit Dekker en Hans Veneberg. Ook natuurlijk de vrouw, die ons van natje en een droogje voorziet op de donderdagavond Aly Wagendorp, die werd speciaal welkom geheten. Ook een woord van welkom voor de heer Frans Beser. Hij was aanwezig als afgevaardigde van de KNVB.

Mededelingen. Onze secretaris Bryan van Leeuwen kreeg het woord van de voorzitter. Er hadden zich een twintigtal leden om diverse redenen afgemeld voor deze vergadering. Waaronder de heer Joost Soeter als vertegenwoordiger van de COVS namens regio oost. Verder memoreerde de secretaris dat hij een brief had ontvangen van de kascommissie, welke zou worden behandeld bij het verslag van de kascommissie. De notulen van de vorige jaarvergadering werd vervolgens door Bryan voorgelezen. Alles zag er prima uit en onder dank werd het goedgekeurd door de voorzitter en de vergadering.

Verslag penningmeester; Jan Elferink onze penningmeester ging er eens recht voor zitten, Als je dan hoort als leek, hoe de penningmeester de financiën prima voor elkaar heeft, dan denk ik dat wij dankbaar moeten zijn, dat wij Jan al jaren als penningmeester hebben. Ik zal uw niet vermoeien met cijfertjes, maar ik hoorde wel dat er een mooi batig saldo nog in onze kas zit. Wel waren de opbrengsten lager. Dit kwam natuurlijk dat door corona toernooien, georganiseerd door onze vereniging, niet door konden gaan. Ook het clubblad bracht een leuk bedrag op. Dit komt in de toekomst maar vier keer in het jaar uit. Dit heeft te maken dat de inkt steeds duurder wordt. Het beheren van de financiën dat kun je gerust aan Jan over laten. Ook dankte hij de leden die de clubbladen mee namen voor de leden. Dat scheelt ons heel veel aan porto. De voorzitter bedankte Jan voor het beheren van de centjes. De vergadering sloot zich met een luid applaus hierbij aan.

Bij het verslag kascommissie, voerde Joop Spexgoor namens de kascommissie het woord. Wij hebben de bescheiden bekeken en konden nergens een foutje ontdekken. De penningmeester had de zaakjes uitsteken voor elkaar. Hulde hier voor. Verkiezing kascommissie. Bij verkiezing kascommissie werd Sven Dorsthorst als nieuw reserve kascommissielid herkozen. Joop Spexgoor die aftrad werd door de voorzitter bedankt voor de controle van het bescheiden van de penningmeester.

Beleid bestuur. Niemand van de aanwezigen had een opmerking op dit punt. Een teken dat ons bestuur haar zaakjes goed voor elkaar heeft. Nando keek nog even terug op de achter ons liggende periode. Door corona hebben wij niet kunnen doen wat wij graag hadden gedaan. Op gebied van trainingen, en andere bijeenkomsten. Aan de landelijke COVS hebben wij door Corona minder af te hoeven dragen, Op een vraag van de aanwezigen “wat doet de COVS voor ons?”, gaf Nando antwoord. Het loopt allemaal niet zo best binnen de COVS. In de top zijn er veel wisselingen en ook dat komt de contacten met anderen waaronder de KNVB niet te goede. Gelukkig hebben wij aldus de voorzitter nog wel onze nieuwjaarsreceptie kunnen houden, al was dit wel op een later tijdstip. Als je als lid met een probleem zit, meld dat dan bij mij. Dan kunnen wij proberen hier een oplossing voor te vinden. Ook stond de vergadering even stil bij hen die ons ontvallen zijn.

De aftredende bestuursleden; te weten: Jan Elferink, Gerard Schurink en Wilfried Hoitink die aftredend waren werden weer herkozen. Proficiat heren. Huldiging jubilarissen. Er zijn vandaag 5 jubilarissen aldus de voorzitter. Jan Giesbers, Ad Sengers, Wiecke Beunk. Allen 40 jaar lid. Annie Stortelers is 50 jaar lid. Omdat zij hadden bericht niet te kunnen komen zullen zij thuis bezocht worden. De erevoorzitter aldus de Nando is vandaag 60 jaar lid van onze vereniging. Hij werd in dichtvorm toegesproken door de penningmeester. Hij had meer dan 40 jaar nauw met hem samen gewerkt. Op ludieke wijze ging Jan door de loopbaan van de jubilaris. Aan het slot waren er een plaquette van de COVS en een standaard van de vereniging. Voor echtgenote Lucie een mooie bos bloemen. De huldiging zelf staat ergens anders op de website.

Gerard Schurink die namens de voetbalcommissie sprak keek terug op het afgelopen jaar. De voetbalactiviteiten hadden door corona geen doorgang kunnen vinden. Hopelijk kunnen wij dit jaar hier wel weer aan deel nemen. De aftredende commissieleden werden herkozen.

De heer Joop Spexgoor sprak namens de evenementencommissie. Ook wij hebben met de corona te maken gehad. Van de geplande activiteiten gingen de slotmiddag en de bowlingavond wel door. Dit jaar organiseren wij op 14 april de paasbingo, slotdag op 18 juni, bowlingavond op 20 oktober en de kerstbingo op 22 december 2022. De voorzitter dankte de commissie voor het vele werk, dat zij doen. voor de vereniging. De aftredende commissieleden werden herkozen.

Bryan van Leeuwen sprak namens de commissie Werving en Behoud. Ook ons heeft corona parten gespeeld. Gelukkig hebben wij door onze website iedereen op de hoogte kunnen houden wat er gebeurd binnen de vereniging. Het is mooi dat 4 jonge mensen in deze commissie zitten. Wie de “jeugd” heeft, heeft de toekomst. Jullie doen goed werk wat voor het voetbalgebeuren. Denk hierbij aan het geven van spelregelonderricht bij de voetbalverenigingen. Ook de commissie Werving en Behoud werd herkozen.

In de rondvraag bedankte Frans Beser namens de KNVB voor de samenwerking die er is tussen der KNVB en de COVS. Wenste iedereen nog fijne wedstrijden toe. Hans de Jager had in het verleden door zijn werk binnen de KNVB wel eens het gevoel gekregen dat de COVS werd behandeld als ondergeschoven kindje. Laat je horen aldus Hans met gebalde vuist. Ook de erevoorzitter bedankte bestuur voor de onderscheiding die hem ten deel was gevallen. Hij keek terug op de afgelopen 60 jaren in vogelvlucht en bedankte iedereen ook echtgenote Lucie voor de steun in de afgelopen jaar dat hij veel tijd had kunnen steken in de vereniging.

Wat ik nog nooit heb mee gemaakt dat Aly en Lucie na afloop van de vergadering zaten te genieten van een heerlijk gebakje. Dit werd hun aangeboden door Annelies Porskamp van de kantine van Grol. Het was een vlotte vergadering uitstekend geleid door voorzitter Nando. Willie Dorsthorst, erevoorzitter.  

Deel dit bericht