Pre-loader
Scheidsrechtervereniging Winterswijk e.o.

Uitnodiging 71ste algemene ledenvergadering

Door de geldende coronamaatregelen van de afgelopen maanden heeft het bestuur in maart besloten de algemene ledenvergadering die gepland stond voor 16 maart jl. ui te stellen. Nu de versoepelingen snel worden doorgevoerd is het ook mogelijk om deze ALV in te halen. Dit gebeurt dan ook op dinsdag 22 juni 2021, aanvang 19.30. Locatie: Sportpark Den Elshof. Clubgebouw SV Grol. Oude Winterswijkseweg 33 te Groenlo. De bescheiden van de penningmeester liggen vanaf 19.00 uur voor ieder lid ter inzage. De pauze zal door de voorzitter op een geschikt moment worden ingelast.

Agenda:

  1. Opening door de voorzitter.
  2. Mededelingen en ingekomen stukken.
  3. Verslag secretaris en vaststellen van de notulen van de 70e jaarvergadering.
  4. Verslag penningmeester en vaststellen balans en begroting voor het jaar 2021.
  5. Vaststellen contributie voor het jaar 2021 en 2022. Het bestuur is van mening om deze niet te verhogen. Wel wordt de leeftijdsgrens gewijzigd. De contributie bedraagt in 2021 en 2022 € 45,00 voor leden ouder dan 18 jaar en € 15.00 voor leden tot 18 jaar.
  6. Verslag kascommissie.
  7. Verkiezing kascommissie. De kascommissie bestaat uit de heren Johan ten Pas en Joop Spexgoor en Wim Brandenbarg. Johan ten Pas is aftredend. Zijn plaats zal worden ingenomen door Hans Jager. Er dient een nieuwe reserve kascommissielid te worden benoemd.
  8. Beleid bestuur.
  9. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar de heer Bryan van Leeuwen. Gerrit Oonk is ook aftredend maar niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om de heer Ruben Hilhorst, die op 29 september 2020 gekozen is als ad-interim bestuurslid, op deze vergadering officieel als nieuw bestuurslid te benoemen. Tegenkandidaten voor het bestuur: uiterlijk indienen voor 15 juni 2021 bij de secretaris. Hiertoe is vereist een door de kandidaat getekende bereidverklaring, gesteund door tenminste vijf (5) stemgerechtigde leden, hetgeen moet blijken uit hun handtekening, vergezeld van hun naam in blokletters.
  10. Huldiging jubilarissen.
  11. Verslag en verkiezing voetbalcommissie. Aftredend en herkiesbaar zijn de heren Hans Veneberg en Gerard Schurink. Voor verkiezingsprocedure: zie bestuursverkiezing.
  12. Verslag en verkiezing evenementen commissie. Aftredend en herkiesbaar zijn de heren: Gerard van Geemen, Joop Spexgoor, Wim Mennink en Jan Elferink. Voor verkiezing: zie bestuursverkiezing.
  13. Verslag en verkiezing commissie werving en behoud. Aftredend en herkiesbaar zijn de heren: Sven Dorsthorst, Wessel ten Damme, Raymond Niёnhuis en Bryan van Leeuwen. Roy Meulenkamp stelt zich niet herkiesbaar. Voor Roy wordt geen vervanger benoemd. Voor verkiezingsprocedure: zie bestuursverkiezing.
  14. Rondvraag.
  15. Sluiting.

Het bestuur rekent op uw aanwezigheid. Het bijwonen van de Algemene Jaarvergadering is voor leden vanzelfsprekend. Wij verzoeken u om ons te laten weten of u aanwezig bent op de jaarvergadering omdat er maximaal 50 personen aanwezig mogen zijn. Wanneer u niet aanwezig kunt zijn is afmelden ook goed. Beide kan via onderstaande contacten:

Email secretaris: secretaris@swowinterswijk.nl  06-38611151

Email penningmeester: jwelferink@kpnmail.nl    0543-521671

Deel dit bericht