Pre-loader
Scheidsrechtervereniging Winterswijk e.o.

Uitnodiging 73ste algemene ledenvergadering

Het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Winterswijk eo. nodigt al haar leden uit voor de 73e algemene ledenvergadering. Deze zal worden gehouden op dinsdag 21 maart 2023, aanvang 20.00. Locatie: Sportpark Den Elshof. Clubgebouw SV Grol. Oude Winterswijkseweg 33 te Groenlo. De bescheiden van de penningmeester liggen vanaf 19.30 uur voor ieder lid ter inzage. De pauze zal door de voorzitter op een geschikt moment worden ingelast.

    Agenda:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Mededelingen en ingekomen stukken. Vaststellen agenda.
 3. Verslag secretaris en vaststellen notulen van de 72e jaarvergadering.
 4. Verslag penningmeester en vaststellen balans en begroting voor het jaar 2023.
 5. Vaststellen contributie voor het jaar 2024. Het bestuur stelt voor deze niet te verhogen. De contributie in 2023 bedraagt € 45,00 voor leden ouder dan 18 jaar en € 15,00 voor leden tot 18jaar.
 6. Verslag van de kascommissie.
 7. Verkiezing kascommissie. De kascommissie bestaat uit de heren Wim Brandenbarg en Hans Jager en Marco Frank. Wim Brandenbarg is aftredend. Zijn plaats wordt  ingenomen door
 8. Sven Dorsthorst. Er dient een nieuwe reserve kascommissielid te worden benoemd.
 9. Beleid Bestuur.
 10. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar zijn de heren Nando Smid en Gerrit Dekker. Tegenkandidaten voor het bestuur: uiterlijk indienen voor 01 maart 2023 bij de secretaris. Hiertoe is vereist een door de kandidaat getekende bereidverklaring, gesteund door tenminste vijf (5) stemgerechtigde leden, hetgeen moet blijken uit hun handtekening, vergezeld van hun naam in blokletters.
 11. Huldiging jubilarissen.
 12. Verslag en verkiezing voetbalcommissie. Aftredend en herkiesbaar zijn de heren Gerard Schurink en Hans Veneberg. Voor verkiezingsprocedure: Zie bestuursverkiezing.
 13. Verslag en verkiezing evenementen commissie. Aftredend en herkiesbaar zijn de heren Gerard van Geemen, Joop Spexgoor, Wim Mennink en Jan Elferink. Voor verkiezingsprocedure: zie bestuursverkiezing.
 14.  Verslag en verkiezing commissie Werving en Behoud. Aftredend en herkiesbaar zijn de heren: Bryan van Leeuwen, Wessel ten Damme, Sven Dorsthorst en Raymond Niёnhuis. Voor verkiezingsprocedure: zie bestuursverkiezing.
 15.  Rondvraag.
 16.  Sluiting.

Het bestuur rekent op uw aanwezigheid. Het bijwonen van de Algemene Jaarvergadering is voor leden vanzelfsprekend. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, neemt u dan wel de moeite om u af te melden. Dit kan bij de secretaris of bij de penningmeester.

Email secretaris: secretaris@swowinterswijk.nl  06-38611551

Email penningmeester: jwelferink@kpnmail.nl    0543-521671

Deel dit bericht