Pre-loader
Scheidsrechtervereniging Winterswijk e.o.

Uitnodiging 72ste algemene ledenvergadering

Het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Winterswijk eo. nodigt al haar leden uit voor de algemene ledenvergadering. Deze zal worden gehouden op dinsdag 15 maart 2022, aanvang 20.00. Locatie: Sportpark Den Elshof. Clubgebouw SV Grol. Oude Winterswijkseweg 33 te Groenlo. De bescheiden van de penningmeester liggen vanaf 19.30 uur voor ieder lid ter inzage. De pauze zal door de voorzitter op een geschikt moment worden ingelast.

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Mededelingen en ingekomen stukken.
 3. Verslag secretaris en vaststellen van de notulen van de 71e jaarvergadering.
 4. Verslag penningmeester en vaststellen balans en begroting voor het jaar 2022.
 5. Vaststellen contributie voor het jaar 2023. Het bestuur is van mening om deze niet te verhogen. Wel wordt de leeftijdsgrens gewijzigd. De contributie bedraagt in 2022 € 45,00 voor leden ouder dan 18 jaar en € 15.00 voor leden tot 18 jaar.
 6. Verslag kascommissie.
 7. Verkiezing kascommissie. De kascommissie bestaat uit de heren Joop Spexgoor, Wim Brandenbarg en Hans Jager. Joop  Spexgoor is aftredend. Zijn plaats wordt ingenomen door Marco Frank. Er dient een nieuwe reserve kascommissielid te worden benoemd.
 8.  Beleid Bestuur.
 9.  Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar zijn de heren Jan Elferink, Gerard Schurink en Wilfried Hoitink. Tegenkandidaten voor het bestuur: uiterlijk indienen voor 01 maart 2022 bij de secretaris. Hiertoe is vereist een door de kandidaat getekende bereidverklaring, gesteund door tenminste vijf (5) stemgerechtigde leden, hetgeen moet blijken uit hun handtekening, vergezeld van hun naam in blokletters.
 10.  Huldiging jubilarissen.
 11.  Verslag en verkiezing voetbalcommissie. Aftredend en herkiesbaar zijn de heren Gerard Schurink en Hans Veneberg. Voor verkiezingsprocedure: Zie bestuursverkiezing.
 12.  Verslag en verkiezing evenementen commissie. Aftredend en herkiesbaar zijn de heren: Gerard van Geemen, Joop Spexgoor, Wim Mennink en Jan Elferink. Voor verkiezingsprocedure: zie bestuursverkiezing.
 13.  Verslag en verkiezing commissie Werving en Behoud. Aftredend en herkiesbaar zijn de heren: Bryan van Leeuwen, Wessel ten Damme, Sven Dorsthorst en Raymond Niёnhuis. Voor verkiezingsprocedure: zie bestuursverkiezing.
 14.  Rondvraag.
 15.  Sluiting.

Het bestuur rekent op uw aanwezigheid. Het bijwonen van de Algemene Jaarvergadering is voor leden vanzelfsprekend. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, neemt u dan wel de moeite om u af te melden. Dit kan bij de secretaris of bij de penningmeester.

Email secretaris: secretaris@swowinterswijk.nl  06-38611551

Email penningmeester: jwelferink@kpnmail.nl    0543-521671

Deel dit bericht