Pre-loader
Scheidsrechtervereniging Winterswijk e.o.

Uitnodiging 73ste algemene ledenvergadering

Het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Winterswijk eo. nodigt al haar leden uit voor de 73e algemene ledenvergadering. Deze zal worden gehouden op dinsdag 19 maart 2024, aanvang 20.00. Locatie: Sportpark Den Elshof. Clubgebouw SV Grol. Oude Winterswijkseweg 33 te Groenlo. De bescheiden van de penningmeester liggen vanaf 19.30 uur voor ieder lid ter inzage. De pauze zal door de voorzitter op een geschikt moment worden ingelast.

    Agenda:

 1.  Opening door de voorzitter.
 2.  Mededelingen ingekomen stukken.
 3.  Verslag secretaris en vaststellen notulen van de 73e jaarvergadering.
 4.  Verslag penningmeester en vaststellen balans en begroting voor het jaar 2024.
 5.  Vaststellen contributie voor het jaar 2025. Het bestuur stelt voor deze niet te verhogen. De contributie in 2024 bedraagt € 45,00 voor leden ouder dan 18 jaar en € 15,00 voor leden           tot 18 jaar.
 6.  Verslag kascommissie.
 7.  Verkiezing kascommissie. De kascommissie bestaat uit de heren Hans Jager, Marco Frank en Sven Dorsthorst. Hans Jager is aftredend. Zijn plaats wordt ingenomen door Joop  Spexgoor. Er dient een nieuwe reserve  kascommissielid te worden benoemd.
 8.  Beleid bestuur.
 9.  Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar zijn de heren Bryan van Leeuwen en Ruben Hilhorst. Tegenkandidaten voor het bestuur: uiterlijk indienen voor 04 maart 2024 bij de secretaris. Hiertoe is vereist een door de kandidaat getekende bereidverklaring, gesteunddoor tenminste vijf (5) stemgerechtigde leden, hetgeen moet blijken uit hun handtekening, vergezeld van hun naam in blokletters.
 10.  Verslag en verkiezing voetbalcommissie. Aftredend en herkiesbaar zijn de heren Hans Veneberg en Gerard Schurink. Voor verkiezingsprocedure: zie bestuursverkiezing.
 11.  Verslag en verkiezing evenementencommissie. Aftredend en herkiesbaar zijn de heren: Gerard van Geemen, Joop Spexgoor, Wim Mennink en Jan Elferink. Voor verkiezingsprocedure: zie bestuursverkiezing.      
 12.  Verslag en verkiezing commissie Werving & Behoud. Aftredend en herkiesbaar zijn de heren: Bryan van Leeuwen en Wessel ten Damme. Sven Dorsthorst en Raymond Niёnhuis zijn niet herkiesbaar. Voor verkiezingsprocedure: zie bestuursverkiezing.
 13.  Mededelingen jubileumcommissie. Deze bestaat uit de heren: Sven Dorsthorst, Jos Helmink, Joop Spexgoor, Wim Mennink, Ruben Hilhorst en Jan Elferink.
 14.  Huldiging jubilarissen.
 15.  Rondvraag.
 16.  Sluiting.

Het bestuur rekent op uw aanwezigheid. Het bijwonen van de Algemene Jaarvergadering is voor leden vanzelfsprekend. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, neemt u dan wel de moeite om u af te melden. Dit kan bij de secretaris of bij de penningmeester.

Email secretaris: secretaris@swowinterswijk.nl  06-38611551

Email penningmeester: jwelferink@kpnmail.nl    0543-521671

Deel dit bericht