Pre-loader
Scheidsrechtervereniging Winterswijk e.o.

Uitnodiging 71ste jaarvergadering.

Het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Winterswijk en Omstreken (SWO) nodigt u uit voor de 71ste Algemene ledenvergadering. Deze zal gehouden worden, wanneer de situatie dit toelaat, op dinsdag 22 juni 2021, aanvang 20.00 uur. Tijdens deze vergadering legt het bestuur verantwoording af en nemen wij afscheid van Gerrit Oonk die zal stoppen met zijn bestuursfunctie. De jaarvergadering wordt gehouden bij Sportpark Den Elshof (Clubgebouw SV Grol), Oude Winterswijkse weg 33 te Groenlo. De bescheiden van de penningmeester liggen vanaf 19.30 uur voor ieder lid ter inzage.

In verband met corona is het nodig je voor deze vergadering vooraf aan te melden. Dit kan bij de secretaris of penningmeester. Zie gegevens onderaan de pagina.
   Agenda.

1. Opening door de voorzitter.

2. Mededelingen en ingekomen stukken.

3. Verslag secretaris en vaststellen van de notulen van de 70e jaarvergadering.

4. Verslag penningmeester en vaststellen balans en begroting voor het jaar 2022. I.v.m. de verplaatsing van de jaarvergadering zal de balans datum eindigen op 1 juni 2021. U zult dus balans onder ogen krijgen van 01 februari 2019 tot 31 augustus 2020 en een begroting van 01-09-20 tot 31-01-21.

5. Vaststellen contributie voor het jaar 2021. Deze bedraagt in 2020 € 45,00 voor leden ouder dan 21 jaar en € 15.00 voor leden tot 21 jaar. Het bestuur stelt voor, gezien de veranderingen van de afdrachten aan de C.O.V.S. voor leden van 18 jaar en ouder, de afdracht voor onze leden van 18 jaar en ouder in 2021 op € 45,00 te zetten. Voor leden onder de 18 jaar  blijft de contributie € 15,00.

6. Verslag kascommissie.

7. Verkiezing kascommissie. De kascommissie bestaat uit de heren Johan Eggink, Johan ten Pas en Wim Brandenbarg. Johan Eggink is aftredend. Zijn plaats zal worden ingenomen door Joop Spexgoor. Er dient een reserve kascommissielid te worden benoemd.

8. Beleid bestuur.

9. Huldiging jubilarissen.

10. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar zijn de heren: Nando Smid en Gerrit Dekker. Gerrit Oonk is aftredend op de jaarvergadering van maart 2021 aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om de heer Ruben Hilhorst tijdens deze vergadering tot ad-interum bestuurslid te benoemen, waarna hij in 2021 Gerrit Oonk zal opvolgen. Tegenkandidaten voor het bestuur: uiterlijk indienen voor 01 september 2020 bij de secretaris. Hiertoe is vereist een door de kandidaat getekende bereidverklaring, gesteund door tenminste vijf (5) stemgerechtigde leden, hetgeen moet blijken uit hun handtekening, vergezeld van hun naam in blokletters.

11. Verslag en verkiezing voetbalcommissie. Aftredend en herkiesbaar zijn de heren Hans Veneberg en Gerard Schurink. Voor verkiezingsprocedure: zie bestuursverkiezing.

12. Verslag en verkiezing evenementen commissie. Aftredend en herkiesbaar zijn de heren: Gerard van Geemen, Joop Spexgoor en Jan Elferink. Aftredend en niet herkiesbaar: Rutger Denkers. De heer Wim Mennink is bereid de vrij gekomen plek van Rutger in te nemen. Voor verkiezing: zie bestuursverkiezing.

13. Verslag en verkiezing commissie werving en behoud. Aftredend en herkiesbaar zijn de heren: Roy Meulenkamp, Sven Dorsthorst, Wessel ten Damme, Raymond Niёnhuis en Bryan van Leeuwen. Voor verkiezingsprocedure: zie bestuursverkiezing.

14. Rondvraag.

15. Sluiting.

De pauze zal door de voorzitter op een geschikt moment tijdens deze vergadering worden ingelast.

 Het bestuur rekent op uw aanwezigheid.

Het bijwonen van de Algemene Jaarvergadering is voor leden vanzelfsprekend. Het bestuur verzoekt u om u aan te melden voor deze jaarvergadering om inzicht te krijgen in het aantal aanwezigen. Dit kan bij de secretaris of bij de penningmeester.

    Email secretaris: secretaris@swowinterswijk.nl  06-38611551

    Email penningmeester: jwelferink@kpnmail.nl    0543-521671

Het bestuur hoopt dat het coronavirus niet opnieuw tot uitstel van de jaarvergadering zal leiden. Maar aangezien het virus nog niet verdwenen is, moeten we hier wel rekening mee houden. We houden u op de hoogte.

Deel dit bericht