Pre-loader
Scheidsrechtervereniging Winterswijk e.o.

Goed verlopen 71ste jaarvergadering:

Opening

De voorzitter heette zo’n 30 leden van harte welkom op de jaarlijkse algemene jaarvergadering van de Scheidsrechtersvereniging Winterswijk eo., de 71ste! Speciaal woord van welkom aan de erevoorzitter, ereleden, leden van verdienste en de overige aanwezige leden. Ook werden welkom geheten de leden van de werkcommissie Oost van de KNVB te weten de heren Jan Simmelink, Frans Beser en Jan Floors. Ook Joost Soer werd welkom geheten als afgevaardigde van de COVS-Oost. Er zullen, zo memoreerde de voorzitter, nog wel enkele leden later komen, omdat deze niet in de gaten hebben dat het aanvangstijd vanwege de corona een half uur vervroegd is. De voorzitter hoopte op een vlotte vergadering. Dit omdat van wege corona de kantine om 22.00 uur wordt gesloten.

Bij agendapunt mededelingen melde de secretaris Bryan van Leeuwen dat er zich een aantal leden hadden afgemeld. Ook de zustervereniging Doetinchem had gemeld niet te zullen komen. De notulen werden op enkele punten na goedgekeurd door de vergadering onder dankzegging aan de samensteller hetgeen werd onderstreept door een applaus van de aanwezigen.

Financiën

Het financiële gedeelte werd toegelicht door de penningmeester Jan Elferink. De corona, aldus de Jan, heeft ons parten gespeeld. Denk hierbij aan o.a. bowlingavond, de bingo en de toernooien voor de lagere elftallen. Het bestuur had besloten omdat er zo veel niet door kon gaan om alle leden een handdoek aan te bieden van de vereniging. Een geste die erg werd gewaardeerd. Ook werden Roy Meulenkamp en Dick Wagendorp verrast met een paasbrunch, wanwege hun inzet als trainer voor de SWO.

Ook memoreerde Jan dat Aly al 23 jaar iedere donderdagavond bij de training zorgde voor een hapje en een drankje. Al had ze dit jaar door de corona een rustig jaar. Doordat onze trainer Roy Meulenkamp door een bedrijfsongeval niet beschikbaar was werd zijn taak waar genomen door Dick Wagendorp. Ook werd op de zondagmorgen door enkele leden in de omgeving van de Bijenkamp hard gelopen.

Gelukkig brachten het clubblad en de actie van de Rabo geld in het laadje en zo was er aan het einde van het jaar een positief saldo. De contributie wordt het volgend jaar niet verhoogd. De penningmeester werd door de voorzitter bedankt voor het beheer van de financiën van onze vereniging. Dit werd onderstreept door een luid applaus van de vergadering Joop Spexgoor las namens de kascommissie het verslag voor van deze commissie. De penningmeester had zijn bescheiden prima voor elkaar. Ook dit verslag werd ondersteund door een applaus.

Bij beleid bestuur ging de voorzitter nader in wat een bestuur zoal doet om de vereniging levensvatbaar te houden. Dit door contacten te onderhouden met iedereen. KNVB en COVS. Met de adverteerders. Organiseren van evenementen in samenwerking met de commissies. Maar wat het belangrijkste is: ”wij zijn er voor ieder lid. U kunt altijd met uw vragen bij ons terecht. En wij ondersteunen onze leden, zover dit in ons vermogen ligt.” Bij de bestuursverkiezing werd Bryan van Leeuwen herkozen als bestuurslid. Deze verkiezing werd ondersteund door een applaus van de vergadering. Gerrit Oonk nam in deze vergadering afscheid als bestuurslid. Ruben Hilhorst kwam het vorig jaar al in zijn plaats.

Jubilea & bijzondere leden

Jan Elferink sprak namens het bestuur Gerrit Oonk toe die aftrad als bestuurslid na ruim 30 jaar. Jan had zijn toespraak in dichtvorm op papier gezet. Een prachtig gedicht waarin Gerrits bestuurswerk uitgebreid werd belicht. ”Jij was binnen het bestuur de man die van allerlei zaken op de hoogte was. Je hebt een uitstekende documentenkennis. Als voor ons iets niet duidelijk was dan zocht jij dat uit. Zo bleven wij dankzij jou op de hoogte hoe het precies zat in een doolhof van regeltjes. Als dank werd Gerrit een cadeaubon aangeboden. Gerrit mag met echtgenote Elly 5 dagen naar Hotel “De Haalerberg “. Aan Gerrit werd door ons bloemenmannetje Wilfried Hoitink bloemen aangeboden voor echtgenote Elly.

Hierna werden de jubilarissen gehuldigd. Wij hebben dit jaar maar één jubilaris aldus de voorzitter en dat is onze penningmeester Jan Elferink. Jan betekent heel veel voor de vereniging. Hij zit al 37 in het bestuur waarvan al jaren als penningmeester. Ook zit hij in diverse commissies, organiseert de toernooien voor de lagere elftallen. Ook is Jan de man die iedere maand weer zorgt dat de leden hun schriftelijke vragen kunnen maken en zorgt hij er voor dat het clubblad wordt gemaakt en ook bezorgd (wordt) bij de leden. Ja, het blijkt wel dat Jan heel veel voor de vereniging doet. Gerrit Oonk spelde hem de speld op van 40 jaar lidmaatschap van de COVS en van de vereniging ontving hij een blijvend aandenken. En natuurlijk overhandigde Wilfried hem een mooi bos bloemen voor zijn echtgenote Willemien.

Hierna werd Hans Veneberg met echtgenote Siny gevraagd om voor het voetlicht te komen. Hans werd toegesproken door Gerard Schurink namens de voetbalcommissie. Hij hield, zoals wij Gerard kennen, een zeer lang betoog over de verdiensten van Hans voor de Scheidsrechtersvereniging Winterswijk eo. ”Jij, Hans, zit al zo’n 35 jaar in de voetbalcommissie. Wij hebben met elkaar veel mee gemaakt. Heel wat toernooien bezocht maar ook zelf georganiseerd voor zowel het veldvoetbal als het zaalvoetbal”. Een voetbalcommissie zonder Hans, dat bestaat niet. Het bestuur heeft besloten om Hans te mogen benoemen als lid van verdienste van de Scheidsrechtersvereniging Winterswijk”.

Ook Hans ontving een standaard maar dan met de tekst; ‘lid van verdienste’. Natuurlijk ontving Siny een bos bloemen van Wilfried. Deze geste werd zeer op prijs gesteld. In zijn dankwoordje zei Hans dat het in zijn beleving andere leden er meer voor in aanmerking komen met deze benoeming, Maar hij kon het wel waarderen. Dus ere wie ere toe komt aldus Gerard.

De commissies

Hierna kregen afgevaardigden van de commissies voetbal, evenementen en werving en behoud het woord;

Wij hebben door de corona niet veel kunnen spelen. Er was geen veld en zaalvoetbaltoernooien en ook de wedstrijd tegen de groep Doetinchem ging niet door. Wij hopen als voetbalcommissie dat deze toernooien wel weer doorgang zullen vinden, aldus Gerard Schurink. Joop Spexgoor sprak namens de evenementencommissie. Ook wij hadden te maken met de corona. Activiteiten vonden geen doorgang zoals de bowlingavond en de bingoavonden. Desondanks hebben wij goede hoop dat wij dit najaar hier wel weer mee kunnen starten.

Als laatste werd de commissie Werving & Behoud de mogelijkheid geboden om een verslag uit te brengen, dit werd dan ook gedaan door Bryan van Leeuwen. Ondanks dat de competitie geen doorgang vond hebben zich toch nog 4 scheidsrechters zich aangemeld als lid van onze groep. Ook hopen wij in de toekomst nog meer aan de weg te kunnen timmeren als commissie Werving en Behoud.

Van de rondvraag werd gebruik gemaakt door de heren Jan Simmelink namens de werkcommissie Oost van de KNVB, Joost Soeter namens de COVS, Jan Elferink en Willie Dorsthorst erevoorzitter. Jan Simmelink dankte voor de uitnodiging. Ook hij hoopte dat de competitie normaal plaats kon vinden. Ook Joost Soeter dankte voor de uitnodiging. Hij hoopte ook dat alles weer normaal zou kunnen plaats vinden. Erevoorzitter Willie Dorsthorst dankte het bestuur voor het vele werk dat door hen was verricht voor de vereniging. Sprak een persoonlijk woord naar Gerrit Oonk, Jan Elferink en Hans Veneberg. Wij doen het goed als vereniging en laten wij op deze weg door gaan. Aan Annelies Porskamp, een van de beheerders van der kantine, werd een bos bloemen overhandigd.    

Tot slot bedankte de voorzitter iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en inbreng en wenste iedereen een mooi seizoen 2021/2022 toe.                                                                                       

Willie Dorsthorst erevoorzitter, uw vliegende verslaggever.

Deel dit bericht