Pre-loader
Scheidsrechtervereniging Winterswijk e.o.

Bijzondere ledenvergadering goed verlopen.

De voorzitter Nando Smid opende de vergadering en heette alle aanwezigen van harte welkom. Hij was blij dat ondanks de coronamaatregelen er toch nog dik 20 personen aanwezig waren. Heel wat leden hadden zich door het coronavirus omdat zij het niet verstandig aanwezig te zijn en hadden zich afgemeld. Iets waarvoor de vergadering begrip toonde.

Een speciaal woord van welkom aan de erevoorzitter, erelid en de leden van verdienste. Ook een woord van welkom aan de jubilarissen van deze avond vergezeld van hun echtgenotes te weten Ilse & Marcel Hulshof en Joke & Hans Jager. Ook een woord van welkom aan de heer Johan ten Pas die er was namens de werkcommissie van de KNVB. Ook natuurlijk een warm welkom aan al onze verdere leden die op deze jaarvergadering zijn. Speciaal Aly die iedere donderdagavond zorgt voor een natje en een droogje in de kantine. Zij doet dit al jaren en is niet meer weg te denken binnen onze vereniging. De groep Doetinchem had vanwege de corona zich ook afgemeld om deze vergadering te bezoeken.

Dit jaar aldus de voorzitter was een jaar van hindernissen. De corona heeft een grote invloed gehad op onze activiteiten. Wel hadden wij gelegenheid om ons 70 jarig bestaan te vieren in juni 2020. Heel wat leden waren toen, vergezeld van hun dames aanwezig. Vooral oude leden lieten zich op die feestmiddag zien. Een teken dat onze vereniging leeft bij jong en oud. Ook werden diegene die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn herdacht.

Bij de mededelingen en ingekomen stukken, melde de secretaris de Bryan van Leeuwen dat verschillende leden zich hadden afgemeld voor deze vergadering en de groep Doetinchem. De notulen gemaakt door de secretaris werden onder dankzegging met een luid applaus voor de samensteller goedgekeurd.

Financiënen

Onze penningmeester de heer Jan Elferink ging uitgebreid in op het financiële gedeelte van onze vereniging. Het boekjaar aldus Jan is verlengd tot 31 augustus 2020. Dit boekjaar telt dus voor 1,5 jaar. Het inmiddels bekende virus zorgde ervoor dat de jaarvergadering in maart 2020 is komen te vervallen. Hij bedankte speciaal Johan Eggink die er voor zorgde dat wij over voldoende papier beschikken om op af te kunnen drukken. Verder werden nog diverse personen bedankt die er o.a. voor hadden gezorgd voor de verspreiding van het clubblad. Onze vereniging telt op dit moment 88 leden en 3 donateurs.

Hierna ging Jan nader in op de inkomsten en uitgaven van onze vereniging. Invloed hierop hadden de acties opzetten van een website en de actie van de Rabobank “Hart van de Achterhoek”. Jan ging verder in op de begroting gericht op de toekomst. Er zijn binnen onze regio voetbalverenigingen gefuseerd hetgeen invloed zal hebben op onze inkomsten. Landelijk heeft de COVS besloten mede op verzoek van de groep Helmond om over het 4e kwartaal geen contributie te innen. Al met al zal er een mooi batig saldo over blijven aldus de penningmeester. De contributie blijft voor het jaar 2021 € 45,00.

Johan ten Pas las het verslag van de kascommissie voor. Het financiële bescheiden was uitstekend in orde bevonden. Een luid applaus onderstreepte de dank voor het vele werk van de penningmeester. Echt een man die goed zorgt voor de centen.

Voor het aftredende en niet herkiesbaar Johan Eggink, Hans Jager bood zich aan om toe te treden als reserve kaslid.

2020 staat in het teken van het coronavirus aldus de voorzitter. Wij zijn bezig met werving van nieuwe leden. De slotdag in het teken van ons 70 jarig bestaan was geslaagd. Als bestuur houden wij onze contacten binnen de COVS en bezoeken de vergaderingen die worden uitgeschreven. Ook laten wij ons zien bij voetbalverenigingen die een jubileum vieren. Wij willen er zijn voor iedereen. “En dat noem ik beleid bestuur”, aldus de voorzitter.

Jubilarissen

Huldiging van de leden was het volgende item van deze vergadering. Het is altijd prettig dat er leden zich verbonden voelen bij een vereniging. Als eerste werden Elise en Marcel Hulshof verzocht om naar voren te treden. Marcel is, aldus de voorzitter, vanaf 1995 lid. Je kwam in 1997 in het bestuur en in 1998 in de voetbalcommissie. In 2005 gestopt als bestuurslid. Als scheidsrechter zat het je altijd niet mee. Dat was voor jou een reden om te stoppen als KNVB scheidsrechter. Je ging terug naar je oude liefde de v.v. DEO waar je weer ging voetballen in een lager elftal en daar ook als het nodig was op het veld stond als verenigingsscheidsrechter. Je was een prima spelregelkenner en werd drie keer spelregelkampioen van onze vereniging; 2005, 2007 en 2008. De voorzitter overhandigde Marcel een blijvend aandenken van de vereniging en verzocht om zijn echtgenote Ilse Marcel de speld van de COVS op te spelden. De bloemen werden overhandigd door Wilfried Hoitink.

Daarna vroeg de voorzitter om Joke en Hans Jager voor het voetlicht te verschijnen. Jij was aldus de voorzitter bijna directeur van de Rabobank. Jij zat in de Federatie van voetbalverenigingen in het Winterswijkse als voorzitter. Was bestuurslid van v.v. Winterswijk en zat in de fusiecommissie van de fusie tussen Winterswijk, W.V.C. en S.K.V.W. Ook zat je in de financiële commissie van de KNVB. Werd voor het vele werk ook koninklijk onderscheiden tot lid in de orde van Oranje Nassau. Nu bent je nog iedere zondag actief als verenigingsscheidsrechter. Ook hans kreeg een blijvend aandenken. Echtgenote Joke werd verzocht om Hans de speld van de COVS op te spelden en Wilfried Hoitink zorgde dat de bloemen werden overhandigd.

Er was nog een lid die 25 jaar lid was van onze vereniging. De heer Richard Smit uit Monfoort. Hij kwam enkele jaren vanuit Monfoort op de donderdagavond naar Eibergen om de leden te trainen. De penningmeester had al gezorgd dat Richard zijn onderscheidingen inmiddels had ontvangen.

Bestuursverkiezing; Ruben Hilhorst werd gekozen in plaats van Gerrit Oonk, die aftrad. Van Gerrit zal tijdens de jaarvergadering in 2021 afscheid worden genomen. De aftredend bestuursleden te weten Nando Smid en Gerrit Dekker werden herkozen.

Gerard Schurink sprak namens de voetbalcommissie. Vorig jaar hebben we nog tegen de groep Doetinchem gespeeld om de Johan Breuer beker en verloren. Wij hebben in januari 2020 in Kampen mee gedaan aan het zaalvoetbaltoernooi en daar 4e geworden. De andere toernooien werden vanwege corona en hitte afgelast. Ook Gerard werd bedankt voor zijn gesproken woorden.

In de evenementen commissie was Rutger Denkers niet herkiesbaar. In diens plaats werd gekozen de heer Wim Mennink. Joop Spexgoorr sprak namens de evenementencommissie. Wij hebben aldus Joop al enkele datums gepland maar wij weten niet of deze door kunnen gaan. Te weten; bowlingavond op 22 oktober en de kerstbingo op 17 december. Ook dit in verband met de corona, is het dus afwachten hoe het verder gaat. Ook Joop werd bedankt voor zijn gesproken woorden door de voorzitter.

Verslag commissie werving en behoud. Wij zijn aldus Bryan bij 8 donateurverenigingen in de regio geweest waar wij een spelregelavond hebben gegeven. Hebben een website, die belangrijk is voor de vereniging. Is een cursus verenigingsscheidsrechter georganiseerd. De verenigingen kunnen bij ons terecht voor een scheidsrechter voor bijvoorbeeld een vriendschappelijke wedstrijd. Een gedeelte van de recette gaat dan naar de vereniging, de rest naar de scheidsrechter. Hadden een arbitrage avond in samenwerking met de sv Grol die geslaagd was met een Quiz. Inleider was die avond Rob Dieperink, scheidsrechter betaald voetbal en lid van onze vereniging. De voorzitter dankte Bryan voor de gesproken woorden. Hij prees de commissie die op een goede manier aan de weg timmert.

Bij de rondvraag werden door Hans Jager een vraag gesteld over te houden bowlingavond. Johan ten Pas stelde de vraag over de website wat de spelregels betreft. Had problemen met het versturen hiervan. Ruben bedankte de vergadering voor het in hem gesteld vertrouwen. De erevoorzitter ging nader in over het nut van een website. Over de onderlinge contacten met de COVS verenigingen. Feliciteerde de jubilarissen en de herkozen bestuursleden. Wenste Ruben veel succes binnen het bestuur. De voorzitter dankte iedereen voor zijn inbreng tijdens deze rondvraag. Gerrit Dekker bood een nieuwe vlag aan welke onder dank door de voorzitter werd aanvaard. Hij zal in het vervolg bij activiteiten waar gevlagd mag worden ontplooid worden.

Door de penningmeester Jan Elferink werd aan Annelies Porskamp namens de vereniging een bos bloemen aangeboden. U hebt aldus Jan, een hectisch voorjaar achter de rug, door het overlijden van uw echtgenoot. En wij vinden dat u deze bos hebt verdient.

De voorzitter sloot de vergadering. Dankte iedereen voor zijn inbreng en hoopte dat het corona gauw tot het verleden behoort.

Willie Dorsthorst

Deel dit bericht