Pre-loader
Scheidsrechtervereniging Winterswijk e.o.

Algemene index.php template

Het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Winterswijk eo. nodigt al haar leden uit voor de 73e algemene ledenvergadering. Deze zal worden gehouden op dinsdag 19 maart 2024, aanvang 20.00. Locatie: Sportpark Den Elshof. Clubgebouw SV Grol. Oude Winterswijkseweg 33 te Groenlo. De bescheiden van de penningmeester liggen vanaf 19.30 uur voor ieder lid ter inzage. De pauze zal door de voorzitter op een geschikt moment worden ingelast.

    Agenda:

 1.  Opening door de voorzitter.
 2.  Mededelingen ingekomen stukken.
 3.  Verslag secretaris en vaststellen notulen van de 73e jaarvergadering.
 4.  Verslag penningmeester en vaststellen balans en begroting voor het jaar 2024.
 5.  Vaststellen contributie voor het jaar 2025. Het bestuur stelt voor deze niet te verhogen. De contributie in 2024 bedraagt € 45,00 voor leden ouder dan 18 jaar en € 15,00 voor leden           tot 18 jaar.
 6.  Verslag kascommissie.
 7.  Verkiezing kascommissie. De kascommissie bestaat uit de heren Hans Jager, Marco Frank en Sven Dorsthorst. Hans Jager is aftredend. Zijn plaats wordt ingenomen door Joop  Spexgoor. Er dient een nieuwe reserve  kascommissielid te worden benoemd.
 8.  Beleid bestuur.
 9.  Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar zijn de heren Bryan van Leeuwen en Ruben Hilhorst. Tegenkandidaten voor het bestuur: uiterlijk indienen voor 04 maart 2024 bij de secretaris. Hiertoe is vereist een door de kandidaat getekende bereidverklaring, gesteunddoor tenminste vijf (5) stemgerechtigde leden, hetgeen moet blijken uit hun handtekening, vergezeld van hun naam in blokletters.
 10.  Verslag en verkiezing voetbalcommissie. Aftredend en herkiesbaar zijn de heren Hans Veneberg en Gerard Schurink. Voor verkiezingsprocedure: zie bestuursverkiezing.
 11.  Verslag en verkiezing evenementencommissie. Aftredend en herkiesbaar zijn de heren: Gerard van Geemen, Joop Spexgoor, Wim Mennink en Jan Elferink. Voor verkiezingsprocedure: zie bestuursverkiezing.      
 12.  Verslag en verkiezing commissie Werving & Behoud. Aftredend en herkiesbaar zijn de heren: Bryan van Leeuwen en Wessel ten Damme. Sven Dorsthorst en Raymond Niёnhuis zijn niet herkiesbaar. Voor verkiezingsprocedure: zie bestuursverkiezing.
 13.  Mededelingen jubileumcommissie. Deze bestaat uit de heren: Sven Dorsthorst, Jos Helmink, Joop Spexgoor, Wim Mennink, Ruben Hilhorst en Jan Elferink.
 14.  Huldiging jubilarissen.
 15.  Rondvraag.
 16.  Sluiting.

Het bestuur rekent op uw aanwezigheid. Het bijwonen van de Algemene Jaarvergadering is voor leden vanzelfsprekend. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, neemt u dan wel de moeite om u af te melden. Dit kan bij de secretaris of bij de penningmeester.

Email secretaris: secretaris@swowinterswijk.nl  06-38611551

Email penningmeester: jwelferink@kpnmail.nl    0543-521671

De Scheidsrechtersvereniging Winterswijk eo. wenst al haar leden, donateurs, sponsoren en alle andere mensen de beste wensen voor het nieuwe jaar; 2024! Wij hopen iedereen zo snel mogelijk weer te kunnen verwelkomen tijdens de trainingen of tijdens de clubavonden.

Aanstaande donderdag 4 januari vindt de nieuwjaarsreceptie plaats. Daarom zal er vanaf 19.15 getraind worden tot ongeveer 20.15 uur. De receptie begint om ongeveer 20.30 uur.

In een mooi versierde kantine van A.S.V. werd weer de kerstbingo voor het jaar 2023 georganiseerd voor onze leden. Een kleine 30 personen hadden op de uitnodiging gereageerd en waren op deze  bingoavond afgekomen. Wij werden welkom geheten door onze voorzitter, Nando Smid. Hij prees Aly en Dick voor de prachtig versierde kantine. Hij hoopte dat iedereen deze avond met een prijs naar huis zou gaan. Hij was er van overtuigd dat de ontspanningscommissie, de avond, tot tevredenheid van iedereen zou organiseren en wenste dan ook iedereen veel plezier toe.


Ook Joop Spexgoor heette, namens de commissie, iedereen van harte welkom. Er werden deze avond 8 rondes gespeeld. Dit om verschillende prijzen, het gaat mij te ver om deze allemaal op te noemen. Maar wij begonnen iedere ronde met een staande bingo, waar voor de winnaar of winnares, een mooie bloem beschikbaar is gesteld. Daarna is er een lijnprijs, een letterprijs en natuurlijk de hoofdprijs, dat is wanneer je als eerste de kaart vol hebt. De balletjes werden ook deze keer gedraaid door Wilfried, die zich met verve zijn taak vervulde.


En als er meer mensen waren die tegelijkertijd bingo hadden, dan had Joop luciferhoutjes. Wie de langste trok, kreeg dan de prijs. Heel wat keren bracht het houtje de beslissing.
Na twee rondes was er pauze, waar Gerard Schurink met heerlijke warme hapjes rond ging, die waren gebakken door onze meesterbakker Nando Smid. Ja mensen onze voorzitter is van alle markten thuis.

Wat mij op viel dat er fanatiek werd gespeeld. Ook werd de sportiviteit daarbij, niet uit het oog verloren. Als iemand had vergeten een hokje af te dekken, omdat hij of zij een nummer had gemist, dan werd wel gezegd door buurman(vrouw), van dat nummer is al geweest. Maar van scheidsrechters mag je dan ook alleen maar verwachten, dat deze sportiviteit, hoog in hun vaandel hebben staan.

Gelukkig waren deze avond de prijzen mooi verdeeld over de zaal. Dus het was niet, de ene heeft alles en de ander niets. Te beginnen met een bloemetje. Daar waren er heel wat van ingeslagen, sommigen gingen met twee bloemetjes naar huis. Ook om andere prijzen zoals bij een drankronde, een vleesronde, een textielronde en gereedschappenronde  werd gespeeld. Zo zag ik Bryan een kerststol winnen. Aan Aly werd om een mes gevraagd en de kerststol werd meteen opgegeten.

Bij de drankronde won Vincent een fles Jägermeister, weer anderen een fles wijn. Zelfs iemand die zelf geen wijn drinkt, schonk deze aan iemand, die bij het lucifer trekken het kortste houtje had getrokken.  Ja en de kalkoen ging naar Gerrit Dekker, echtgenote Mientje won een karbonade. Zij hebben met kerstmis in ieder geval genoeg vlees te eten. Tussendoor werd door de voorzitter Nando Smid aan Aly en Dick Wagendorp een vleesschaal aangeboden. Dit als blijk van waardering dat zij altijd goed zorgen voor onze leden. Dik verdiend, zij hebben het altijd goed voor elkaar, als gastheer en gastvrouw bij A.S.V. in de kantine.

Bij de laatste ronde ging ik er eens goed voor zitten, dit betrof een vleesronde. Met als hoofdprijs een vleesschotel. Maar ik won niets, maar ik was wel blij dat Jan Elferink deze won. Jan die belangeloos heel veel werk doet voor de vereniging, was in mijn ogen de terechte winnaar. Het was rond half elf dat de bingo was afgelopen. Nadat men elkaar heel fijne feestdagen had toegewenst en een fijne jaarwisseling, ging iedereen tevreden naar huis.
Een smetje op het geheel was wel de opkomst deze avond, die had mijn inziens beter gekund. Desondanks was het een geslaagde avond, waarvoor ik iedereen die hieraan heeft meegewerkt, heel hartelijk wil bedanken. Willie Dorsthorst, erevoorzitter.

Omstreeks 19.30 uur waren wij in Miste bij de twee Bruggen voor onze jaarlijkse bowlingavond. Een select gezelschap, zo mag je het onderhands wel noemen, waren op het jaarlijkse treffen afgekomen. Zo zag ik ook de nieuwe trainer Harm, die gezien de manier van gooien dit vaker had gedaan. Helaas lieten veel van onze leden op deze avond verstek gaan. Door de organisatie werden wij bij monde van Joop Spexgoor welkom geheten op de avond.


Zij die er wel waren, hebben deze avond genoten van het gooien van bal, richting de kegels, die een eind verder op de baan waren opgesteld. De organisatie had een indeling gemaakt in vier groepen. De dames in een aparte groep en zo hadden zij bij alle leeftijdsgenoten, geprobeerd om deze ook in een groep te zetten. Denk dat dit een goede zet was, gezien het aantal punten, dat in een groep werd gescoord.

Wat nog veel belangrijker was, iedereen had plezier in het spelletje, dat bowling heet. Zag blije gezichten wanneer alle kegels werden omgegooid. Maar daarbij ook gezichten die er vertwijfeld uitzagen, wanneer de bal zijn eigen koers volgde en niet die weg die de werper in gedachten had. Vier personen hielden in de gaten, of het volgens de regels ging en hielden de puntentelling bij. Tussendoor hielden de fanatiekelingen de punten bij, hoe zij er voor stonden volgens hun en lieten dit soms ook luid blijken. Dit heeft niet te maken met fanatisme, maar spanning, dat meestal een gezonde eigenschap van de mens is.

Tussendoor zorgde iemand, van de bediening dat wij niet uit droogden en werd er met hapjes rondgegaan die een ieder goed lieten smaken. Door de schrijver van dit artikel werd een hulpmiddel uitgeprobeerd, dit ook al, omdat hij op toch wel hogere leeftijd begint te raken en dan liever de bal rolt vanaf een stelling, dan dat je die zelf moet gooien. Wat hem opviel, dat je dan de richting van de bal door deze stellage beter kunt sturen, dan met een vrije hand te gooien. Wie weet hoe lang het nog duurt, dat alleen ouderen nog bowlen en dan is dit een goeie uitkomst. Dit gezien de belangstelling van de jeugd, die ook vanavond weer verstek lieten gaan.

Om 22.00 uur was het bowlen afgelopen en werd aan de hand van de punten die in iedere groep persoonlijk was behaald, een ranglijst gemaakt. Wat mij opviel dat er grote verschillen waren tussen de groepen onderling. Bij de dames Erna Smid eerste en was de poedelprijs voor Sinie Veneberg. Bij de oudste groep werd Dick Wagendorp eerste en was de poedelprijs voor Hans Veneberg. In 55+ groep was Gerard Schurink eerste en de poedelprijs voor Joop Spexgoor. Bij de jongste groep was Marco Frank het eerste en voor Raymond Nieuwenhuis was de poedelprijs.


Aan het eind van de avond was de prijsuitreiking. De schrijvers werden door Jan Elferink bedankt voor het bijhouden van de punten. Het waren Carina Meekes, Nando Smid, Aldert Ottens en Bryan van Leeuwen.
Zij ontvingen voor hun bijdrage een karbonade van slagerij van Geemen, onze sponsor uit Groenlo. Zij die de poedelprijs hadden gewonnen ontvingen ook een karbonade en voor hun die in de eigen groep eerste waren geworden was er een vleespakket. Aan het einde van de avond was ter afsluiting nog een broodje met een kroket of een frikandel. Ook een geste die door de aanwezigen op prijs werd gesteld.
Het was zoals al gememoreerd een gezellige avond en ik denk dat ik voor iedereen wanneer ik de ontspanningscommissie dank voor de organisatie van de avond.

Een deelnemer aan deze avond.

Ook komend jaar doet de Scheidsrechtersvereniging Winterswijk eo. mee met de actie ‘RABO Clubsupport’. Wij proberen met deze actie van de Rabobank een mooi bedrag bij elkaar te krijgen die wij kunnen besteden aan mooie activiteiten binnen onze vereniging.

Denk daarbij aan spelregelavonden bij verenigingen die bij ons aangesloten zijn. Verder kunnen wij met de opbrengst nieuwe scheidsrechters opleiden die wij vervolgens weer kunnen begeleiden. Als SWO werken wij iedere week aan onze conditie om deze te verbeteren, voor deze trainingen kunnen wij altijd nieuwe materialen aanschaffen. Verder regelen wij dat er diverse scheidsrechters-cursussen in de regio voor (club)scheidsrechters gehouden worden. Waarmee wij het te kort aan scheidsrechters proberen te verkleinen. Wij zijn actief in Aalten en buurtschappen, Groenlo en buurtschappen, Borculo en buurtschappen, Neede en buurtschappen, Ruurlo.

Hoe kun je jouw stem uitbrengen op de SWO?

Je kunt alleen stemmen op onze vereninging wanneer je een rekening hebt bij de Rabobank. Door in te loggen in de app of op onze website en via ‘Zelf regelen’ en vervolgens ‘Mijn Lidmaatschap’ kan je klikken op Rabo ClubSupport. Stemmen kan vanaf 4 t/m/ 26 september op de site van de rabobank. Klik hier.

Het was warm op deze zaterdag, toen onze eindmiddag werd georganiseerd, bij de atletiek vereniging A.S.V. in Eibergen. Aldert Ottens was deze middag onze chauffeur en bij de Harmonie stond ook Hans Jager om met ons mee te reizen naar Eibergen. Het was er nog niet druk toen wij aankwamen, maar de commissie van welzijn stond ons al op de wachten. Joop Spexgoor was druk bezig, om met Wessel ten Damme een partytent op te bouwen waaronder een van de activiteiten zou plaats vinden. Hans trok zich terug in de kantine om de hitte te ontlopen en Antoon Papen zo zag ik, zat in een van de kleedkamers om zijn middagslaapje te volbrengen.

Zo langzamerhand kwamen de leden binnen waar Jan, Wim en Wilfried die intussen ook uit het Beltrum was gekomen hun taken gingen uitvoeren, zodat alles vlekkeloos kon verlopen. Wim zorgde voor koffie/thee met cake, Wilfried voor de consumptiebonnen en Jan incasseerde het geld voor de barbecue. Toen iedereen aanwezig was, opende Joop Spexgoor deze middag en heette iedereen van harte welkom op deze middag. Dit ondanks dat de temperatuur was gestegen naar meer dan 30 graden. Daarom hadden ze het programma aangepast en er waren deze middag een drietal activiteiten gepland en wie wou, mocht hier aan deel nemen. Dit alles op vrijwillige basis. De activiteiten bestonden uit proberen in 4 pogingen een bal door gaten te schieten en een strandbal hooghouden als team. Bij die laatste mocht je de bal alleen niet met de handen overgooien/slaan.

Als laatste activiteit schieten met een windbuks op een kaart. De meeste dames kozen er voor om in de schaduw te blijven en alles vanaf afstand te bekijken. Maar zei Joop, voor jullie heb ik ook nog een spel bij me, het stapelen van dobbelstenen. Helaas bleven deze onaangeroerd in de zak zitten deze middag. Ik als vliegende verslaggever, heb die middag vanaf dichtbij het verrichten van de activiteiten gevolgd. Schieten op de gaten met de bal is toch vaak een kwestie van techniek en heel veel geluk. Wessel ten Damme beschikte over beide en haalde 120 punten. Bij het bal hoog houden was het goed dat de VAR niet mee keek. Heel wat keren werden ook de handen gebruikt, om de bal hoog te houden.

Bij het schieten werd al snel duidelijk dat de kaart nog al eens werd gemist. Gelukkig waren geen mensen van de dierenpartij aanwezig, anders was de organisatie aangeklaagd, voor het in gevaar brengen van konijnen die daar achter waarschijnlijk rond liepen. Maar het belangrijkste en dat wil ik niet onvermeld laten, was het plezier hebben in de spelletjes en dat had men. Toen de punten waren geteld, bleek dat het team van Bryan van Leeuwen had gewonnen. Zij kregen allemaal een mooie das om in de winter te dragen. Daar werd voor de foto nog even mee geshowd. Je moet er maar op komen dit te geven met zo’n hitte. Intussen werd er druk gebruik gemaakt van de bar, deze werd bediend door Wilfried.

Toen nam Nando Smid het woord. Hij prees de ontspanningscommissie, voor de organisatie van deze middag. Hij riep Gerard Schurink naar voren en overhandigde hem de gouden speld van de Covs. Dit voor het vele werk dat hij had verricht voor de vereniging als bestuurslid en lid van de o.a. de voetbalcommissie. Deze is momenteel demissionair, dit omdat men niet genoeg voetballers op de been kan brengen, voor het zaal en veld team. Jan overhandigde hem in plaats van bloemen een overlevingspakket. Hierna werd uitgebreid afscheid genomen van trainer Ben te Nijenhuis.

Hij werd bedankt voor de vele uren die hij erin had gestoken, om de trainende leden conditioneel te ondersteunen. Hij kreeg als dank een bon voor de chinees om samen met echtgenote Janny daar te gaan eten. Deze geste werd uiteraard zeer op prijs gesteld. In zijn antwoord dankte Ben de vereniging voor de mooie tijd die hij bij onze vereniging werkzaam had mogen zijn. Hij wenste zijn opvolger Harm heel veel succes toe.

Hierna werd de kantinedame, onze Aly toegesproken, voor de ruim 25 jaar dat zij in de kantine had gestaan, waar zij de leden van een drankje voorzag. Ze mag samen met echtgenoot Dick die haar altijd steunde en ook vaak hielp achter de bar, een drietal dagen naar Ootmarsum om daar in een hotel te verblijven. Ook de atletiekvereniging, gaf haar als dank een enveloppe met inhoud ,voor de tijd, dat zij in de kantine werkzaam was.

Intussen liep het op half zeven aan en werd het tijd om de barbecue aan te steken. Aldert en Gerard gingen bakken en braden. Zij kweten zich heel fanatiek als twee echte koks van hun taak. Van Geemen slagerij had zoals altijd er weer voor gezorgd dat niemand wat te kort kwam. Aan alles kwam altijd een eind, zo ook aan deze avond. De voorzitter bedankte iedereen, die dit had mogelijk gemaakt, dat deze middag weer was geslaagd. Een dankwoord waar ieder aanwezige zich ongetwijfeld kon vinden. Het was ruim 21.00 uur dat uw vliegende verslaggever weer thuis was waar hij met genoegen aan deze dag terug dacht. En ik heb het al zo vaak gezegd, wie er niet was, heeft weer veel gemist.

Groepsfoto met de winnaars. (Ben te Nijenhuis staat niet op foto, heeft wel gewonnen)

Willie Dorsthorst, erevoorzitter.

Maandag 26 juni was weer een spannende dag voor vele (assistent-) scheidsrechters. De promoties & degradaties van het seizoen 2022 – 2023 werden bekend gemaakt. Een klasse omhoog of bij sommige een klasse omlaag. Of wellicht had iemands op meer gehoopt dan hij uiteindelijk te horen kreeg.

Wij willen iedereen, lid van Scheidsrechtersvereniging Winterswijk eo. of niet, van harte feliciteren met zijn/ haar promotie. Indien je meer gehoopt had of gedegradeerd bent; kop op, volgend jaar nieuwe ronde & nieuwe kansen.

De promoties van onze leden zijn hieronder vermeldt (dik gedrukt):

Naam’22/’23’23/’24Resultaat
Aldert OttensZOSHZOSHhandhaving
Bart LucassenZOSFZOSFhandhaving
Bryan van LeeuwenZOSEZOSEhandhaving
Geert LobeekZA/ZO ASR DZA/ZO ASR Dhandhaving
Harrie ten BrinkeZAJFZAJFhandhaving
Henk SprukkelhorstZA/ZO ASR DZA/ZO ASR Dhandhaving
Henk SprukkelhorstZOSHZOSHhandhaving
Jan BomansZASIZASIhandhaving
Jan FloorsZASGZASGhandhaving
Jan FloorsZOSGZOSGhandhaving
Joop SpexgoorZOSHZOSHhandhaving
Kay MeyerZAJCZAJBpromotie
Kyon KistersZA/ZO ASR startZA/ZO ASR Dpromotie
Marc ten HeggelerZOSGZOSGhandhaving
Marco FrankZAJEZAJDpromotie
Marco LievestroZAJFZAJFhandhaving
Raymond NienhuisZOSGZOSFpromotie
Remco HoffmanZOSDZOSDhandhaving
Rob DieperinkSenior MasterclassSenior Masterclasshandhaving
Ronald EbbersZOSGZOSGhandhaving
Ruben HilhorstZASGZASGhandhaving
Sjimmie BuitinkZOSGZOSGhandhaving
Stijn LooisZOSHZOSGpromotie
Teun van MelisZAJEZAJDpromotie
Vincent BeunkZOSGZOSGhandhaving
Wessel ten DammeZOSEZOSEhandhaving

Afgelopen donderdag, 25 mei, hebben wij al trainingsgroep Ben bedankt voor zijn inzet in het afgelopen seizoen als trainer. Ben die is ingesprongen op verzoek van het bestuur heeft al veel ervaring als loop- én conditietrainer. Zo is al bekend met het training geven aan betaald voetbalscheidsrechters. Ben werd na afloop van ‘zijn’ trainingsavond geprezen om zijn passie, inzet en enthousiasme tijdens de trainingen het afgelopen jaar. Ook de loopscholing die hij gaf werd als positief ervaren.

Namens de trainingsgroep hebben wij Ben een attentie aangeboden voor hem en zijn vrouw. Tijdens de slotdag (op 8 juli) zullen wij Ben nogmaals bedanken namens de gehele Scheidsrechtersvereniging Winterswijk eo.

Komende weken zullen wij als trainingsgroep nog even blijven door trainen met een nieuwe trainer, Harm. (Op tweede foto, naast Ben, in het rood)

De evenementencommissie nodigt alle leden & partners uit voor de jaarlijkse slotdag Deze zal gehouden worden op zaterdag 8 juli as. Aanvang: 16.00 uur. Op deze slotdag zullen wij gezamenlijk terugkijken op het afgelopen seizoen.

De activiteitencommissie zal voor de slotdag een mooie activiteit organiseren waaraan iedereen mee kan doen. De activiteitencommissie ziet jouw aanmelding graag tegemoet. Kom je alleen of samen met jouw partner? Aanmelden kan bij Aly in de kantine of bij Jan Elferink via onderstaand mailadres.

Voor wie: alle leden + partner.

Datum & tijd: 18 juni 2022, aanvang 16.00 uur.

Locatie: ASV Eibergen, Rietmolenseweg 6a 7151MD Eibergen .

Opgeven verplicht: dit kan bij Jan Elferink, jwelferink@kpnmail.nl.

Het is alweer even geleden dat u een bijdrage van mijn hand hebt kunnen lezen. De afgelopen jaren waren als gevolg van het rotvirus rommelig te noemen en dan schiet het er wel eens bij in. Inmiddels zijn we al goed opgeschoten in de competitie 2022-2023 en breekt nu de fase aan waarin de beslissingen gaan vallen en dus ook de spanning voor trainers en spelers gaat toenemen. 

Zeker in een seizoen met versterkte degradatie zijn er nog heel wat ploegen die zowel hopen te promoveren als vrezen te degraderen. Waar eerder in de competitie het nog belangrijk was een verzorgde pot voetbal op de mat te leggen, wordt het nu steeds meer “het doel heiligt de middelen” of zelfs “vrouwen en kinderen eerst”. 

In het betaalde voetbal zien we helaas de uitwassen met het publiek, maar ook op de amateurvelden merken we steeds vaker dat het publiek het beter denkt te weten dan de scheidsrechter. Het geschreeuw wordt naarmate de competitie vordert ook steeds luider en dat heeft ook weer effect op de spelers en staf van de teams. Zelfbeheersing is dan een gave die bij het ene team groter is dan bij het andere team. Trainers en spelers vragen, roepen of schreeuwen dan soms om een verklaring, waarna ze de uitleg niet accepteren of niet begrijpen, maar uiteindelijk gaat daar de man in het traditionele zwart over. 

Afgelopen weekend was Scheidsie de leidsman bij een wedstrijd in de kelderklasse van het amateurvoetbal. Als je bij die wedstrijd wisselspeler bent, dan ben je wellicht niet het grootste talent van het team, maar dat hoeft dan blijkbaar geen beletsel te zijn om je mening over het beoordelingsvermogen van de scheidsrechter alsmaar te ventileren. Als de speler dan verbaasd is over de gele kaart die hem uiteindelijk als waarschuwing wordt voorgehouden en tegen medespelers zegt dat hij toch niks geks zei, dan snapt hij niet dat het gaat om het gebrek aan respect. Blijkbaar ontbreekt thuis een spiegel om zo nu en dan eens in te kijken. Zijn medespelers waren overigens minder verbaasd, want het was waarschijnlijk niet zijn eerste en ook niet zijn laatste gele kaart wegens aanmerkingen op de leiding.  

De komende 2 maanden komen de mooiste potjes voetbal er aan, zowel voor voetballers als voor scheidsrechters. De spelers hopen op misschien wel een 2e kampioenschap op rij of op een nacompetitieplek om promotie. En als je dan nacompetitie speelt om degradatie te voorkomen, dan kan dat ook uiteindelijk leiden tot een feestje. Ook voor scheidsrechters zijn die wedstrijden de kers op de spreekwoordelijke taart. Laten we met zijn allen een feestje maken van deze wedstrijden en ongeacht de uitslag elkaar feliciteren met de uitslag. En ongeacht de beslissingen van de scheidsrechter hem (of haar) bedanken voor de leiding en zijn inzet. Dan kan iedereen ook weer met een goed gevoel naar huis, ook Scheidsie.